Algemene voorwaarden

De kleine lettertjes

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkoopovereenkomsten door The View Group B.V., handelend onder de naam Houseview, gevestigd te Zaandam, hierna te noemen Houseview, aangegaan.

Artikel 2 Algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden

1. Houseview aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
2. Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Houseview onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden.
3. Algemene voorwaarden worden slechts door Houseview aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 3 Offertes, aanbiedingen

1. Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave of soortgelijke mededeling verplicht Houseview niet tot het sluiten van een overeenkomst met Opdrachtgever.
2. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van Houseview, maar ook ten behoeve van alle andere personen die voor Houseview werkzaam zijn, respectievelijk alle personen die bij de uitvoering door Houseview van enige opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten Houseview aansprakelijk zou kunnen zijn.

Artikel 4 Uitvoering van de opdracht

1. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis. Houseview verplicht zich opdrachten naar vermogen (beste weten en kunnen) uit te voeren. Bij het uitvoeren van een opdracht verplicht Opdrachtnemer zich om op zorgvuldige wijze om te gaan met de belangen van Opdrachtgever.
2. Het staat Houseview vrij verleende opdrachten onder zijn verantwoordelijkheid door de door hem aan te wijzen personeelsleden en/of ingeschakelde derden uit te laten uitvoeren.
3. Houseview zal bij de uitvoering van de hem verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van door hem in te schakelen andere personen de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
4. De duur van de opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie van Opdrachtgever, de medewerking van derden, ongeval, technische storing, ziekte, het weer of andere omstandigheden waarop Houseview geen invloed kan uitoefenen. De termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond zijn derhalve slechts te beschouwen als fatale termijnen in de zin van Boek 6 BW indien dit uitdrukkelijk tussen Opdrachtgever en Houseview is overeengekomen.
5. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Houseview aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en juist aan Houseview worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig of juist aan Houseview zijn verstrekt, heeft Houseview het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
6. Opdrachtgever staat tegenover Houseview in voor de juistheid van verstrekte gegevens. Houseview is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Houseview is uit gegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Houseview kenbaar behoorde te zijn.
7. Bij een opdracht ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding en derhalve als indicatie bedoeld te zijn, zonder dat hiervoor door Houseview een garantie wordt afgegeven dat de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen exact zijn. Wel zal Houseview zorg besteden aan een zo getrouw mogelijke weergave van de werkelijkheid.
8. Indien door Houseview of door Houseview ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
9. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.
10. De levering van de dienst, zal uitsluitend digitaal worden geleverd tenzij anders overeengekomen met Opdrachtgever.

Artikel 5 Prijs

1. Alle opgegeven prijzen zijn in Euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen alsmede exclusief eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, zoals onder meer reis-, verzend- en administratiekosten.
2. Houseview heeft het recht om betaling van een voorschotnota te eisen alvorens met de werkzaamheden aan te vangen.

Artikel 6 Betalingstermijn

1. Opdrachtgever dient de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen.
2. Bij niet tijdige betaling binnen de gestelde termijn is Opdrachtgever in verzuim, zonder dat ingebrekestelling door Houseview is vereist.
3. Indien Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, is opdrachtnemer gerechtigd het factuurbedrag te verhogen met 10% per maand (31 dagen) voor elke maand (31 dagen) na factuurdatum . Voorts is Opdrachtgever gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke- als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen alle kosten van Houseview, de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus indien de factuur, inclusief eventuele verhoging(en) niet binnen 2 maanden na oorspronkelijke factuurdatum is voldaan. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met rente, zulks met een minimum van EUR 200,00.
4. Bij niet tijdige betaling is Houseview onmiddellijk gerechtigd uitvoering van haar dienstverlening op te schorten zonder dat zulks tot enige schadeplichtigheid van Houseview kan leiden.
5. Indien de declaratie niet akkoord is - om welke reden dan ook - dient Opdrachtgever dit binnen 14 dagen na ontvangst van de declaratie schriftelijk mede te delen aan Houseview. Bij het uitblijven van een dergelijke mededeling wordt de declaratie geacht akkoord te zijn. Bezwaren tegen een declaratie ontslaan Opdrachtgever echter niet van zijn betalingsverplichting.

Artikel 7 Intellectuele eigendom

1. Houseview behoudt het auteursrecht op de zijn geleverde prestatie alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door Opdrachtnemer geleverde prestatie.
2. Alle door Houseview verstrekte stukken, zoals overeenkomsten, foto’s, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Houseview worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. De aard van de verstrekte stukken bepaald slechts dat de stukken, meer bepaald foto’s en plattegronden, dienen te worden gebruikt voor de verkoop en de verhuur van de op de stukken betrekking hebbende panden en zullen dientengevolge alleen verstrekt worden aan partijen die met deze activiteiten direct te maken hebben, te weten potentiële huurders dan wel kopers van bedoelde panden.
3. Houseview behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 

Artikel 8 Geheimhouding – non concurrentie

1. Houseview heeft de verplichting om alle schriftelijke informatie welke hij voor de uitvoering van de overeenkomst ontvangt en die als vertrouwelijk is aangemerkt, geheim te houden. Houseview zal te allen tijde tegenover een ieder de vertrouwelijkheid van de door Opdrachtgever verstrekte gegevens waarborgen.
2. Opdrachtnemer zal deze verplichting tevens opleggen aan de door hem eventueel ingeschakelde derden.
3. Een afwijking van de geheimhoudingsplicht is toegestaan, indien de wet hiertoe verplicht, alsmede ten aanzien van informatie die:
• reeds bij Houseview bekend is;
• onafhankelijk van de Opdrachtgever is verzameld;
• door Houseview rechtmatig zonder plicht tot geheimhouding van een derde is verkregen;
• reeds door een rechthebbende in het publiek domein is vrijgegeven.
4. Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de opdracht alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met Houseview, medewerkers van Houseview of van ondernemingen waarop Houseview ter uitvoering van deze opdracht beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de opdracht, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen veertien dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Houseview. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Houseview in staat is adequaat te reageren.
2. Indien een klacht gegrond is, zal Houseview de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Opdrachtgever schriftelijk aantoonbaar voor Houseview zinloos is geworden.
3. De aansprakelijkheid voor tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst is voor Houseview beperkt tot maximaal de opdrachtswaarde, waarbij indirecte schade nimmer voor vergoeding in aanmerking komt. Bij opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Houseview of zijn leidinggevende ondergeschikten geldt de beperking niet.
4. Houseview aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor tekortkomingen van door hem ingeschakelde derden.

Artikel 10 Intrekking van opdrachten

1. Zowel Opdrachtgever als Houseview heeft het recht de opdracht door schriftelijke opzegging te doen eindigen. Opzeggingen worden alleen tijdens werkdagen in behandeling genomen.
2. Indien Opdrachtgever de opdracht intrekt, is Opdrachtgever verplicht om administratiekosten van EUR 20,00 exclusief BTW alsmede de overige aantoonbaar door Houseview gemaakte kosten aan Opdrachtnemer te voldoen.
3. Indien Opdrachtgever de opdracht annuleert of wijzigt binnen 2 werkdagen voor afspraak, zal de Houseview een tarief van EUR 50,- exclusief btw annuleringskosten in rekening brengen.
4. Intrekking van de opdracht door Opdrachtgever ontslaat Houseview van de verplichting tot verdere uitvoering van de opdracht.

Artikel 11 Overige bepalingen

1. Houseview heeft het recht om deze opdracht te gebruiken voor eigen publicaties of promotie.
2. Afwijking van deze voorwaarden kan slechts geldig geschieden op schriftelijke wijze.
3. In geval een beding in deze voorwaarden nietig mocht zijn dan wel vernietigd mocht worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing. Aan het nietige dan wel vernietigde beding komt alsdan een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, waarop een beroep kan worden gedaan.
4. Houseview registreert persoonlijke en zakelijke gegevens van Opdrachtgever en mag deze voor de uitvoering van de overeenkomsten vrij gebruiken.
5. De Algemene voorwaarden van Houseview kunnen ook worden opgemaakt in andere talen dan het Nederlands. Als er verschil van mening bestaat over de inhoud of de strekking van deze voorwaarden, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

Artikel 12 Toepasselijk recht

Op de door Houseview gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 13 Geschillen

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Houseview, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voorzover de Burgerlijk Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.